Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2 februari 2022

 

Renahus Integritetspolicy

 

Varför och för vem?

 

På Renahus Göteborg AB org.nr (559336-2329) bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter. Den här Integritetspolicy är tillämplig för de behandlingar som Renahus är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

 

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.renahus.com (tillsammans ”Funktioner”).

 

Den här policyn riktar sig till:

 
 • Användare av Tjänsten

   
 • Potentiella kunder

   
 • Kunder

   
 • Besökare på vår hemsida

   

Definitioner

 

Behandling” av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

 

Gällande rätt” är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

 

Personuppgifter” är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

 

Personuppgiftsansvarige” är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

 

Personuppgiftsbiträde” är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

 

Registrerad” betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

 

Tjänsten” Städservice.

 

Renahus personuppgiftsansvar

 

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Renahus är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde – alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

 

Vi tillhandahåller städtjänster och behöver era uppgifter för bokning , order och fakturering.

 

Renahus behandling av personuppgifter

 

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

 

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

 

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning.

 

Vi sparar aldrig dina Personuppgifter längre än nödvändigt och gallrar Personuppgifter regelbundet. Renahus vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de Personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga Personuppgifter.

 

Behandlingar

 

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

 

Vi behandlar huvudsakligen följande personuppgifter:

 
 • Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig

   
 • Ekonomiska uppgifter för att vid tillämpliga tillfällen utföra ex. kundkännedom och riskanalyser

   
 • Information om din användning av tjänsten eller produkten för att kunna förbättra din kundupplevelse

   
 • Betalningsinformation för att kunna erbjuda exempelvis autogiro och andra betalsätt

   

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 

Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till dina personuppgifter:

 
 • Genom att du själv har lämnat dina personuppgifter till oss

   

Rättsliga grunder

 

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

 

Samtycke – Renahus behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

 

Avtal – Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

 

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under ”Hur du använder dina rättigheter” nedan.

 

Dina rättigheter

 

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

 

Tillgång – Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgår de bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

 

Rättelse – Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig till oss så fixar vi det!

 

Radering – Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

 

Invändning – Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? Ingen fara – i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

 

Begränsning – Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 
 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter.

   
 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.

   
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

   

Dataportabilititet – Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

 

Återkalla samtycke – Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

 

Hur du använder dina rättigheter

 

Kontakta oss på kontakt@renahus.com så hjälper vi dig.

 

Överföring av Personuppgifter

 

För att bedriva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.

 

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt Gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

 
 • det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;

   
 • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller

   
 • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller Gällande rätt.

   

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

 

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

 

Våra Personuppgiftsbiträden

 

Renahus säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina Personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det händer ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med.

 
 • Leverantörer av olika HR-system eller HR-tjänster ex. genom CLM system eller för utbetalning av löner.

   
 • IT-leverantörer för exempelvis affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).

   

Säkerhet

 

Renahus har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

 

Våra säkerhetsåtgärder

 

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 
 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)

   
 • Inlogg- och lösenordshantering

   
 • Informationssäkerhetspolicy

   
 • Fysisk säkerhet (lokaler m.m)

   

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 

Cookies

 

Renahus använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (www.renahus.com/cookies).

 

Om vi inte håller vad vi lovar

 

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan också kontakta myndigheten på imy@imy.se.

 

Ändringar i den här policyn

 

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

 

Kontakt

 

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

 

kontakt@renahus.com

Denna webbplats använder kakor. Genom att använda våra sidor accepterar du användandet av kakor